Состав на Комисијата

Комисијата за верификација на фактите е составена од 11 члена, односно од претседател, заменик-претседател и девет члена. Членовите на Комисијата имаат статус на избрани лица и функцијата ја извршуваат професионално, со заснован работен однос во Комисијата:

претседател    1. Томе Аџиев        
заменик претседател    2. Асан Љума        
     3. Новица Велјановски         
     4. Вецко Здравески        CV
     5. Предраг Димитровски        
     6. Игор Лазаровски        CV
     7. Сашко Јанев        CV
     8. Даут Даути        CV
     9. Шпенд Винца         CV
    10. Ристанка Лалчевска        CV
    11. Лимко Бејзароски        CV

 

Сегашниот состав на Комисијата е избран од Собранието на Република Македонија на 30 јули 2014 година.