Секретаријат на Комисијата

За вршење на стручните, административните и техничките работи на Комисијата се формира Секретаријат, како стручна служба на Комисијата со кој раководи генерален секретар на Комисијата за верификација на фактите именуван од Комисијата.

Функцијата генерален секретар ја обавува Мукадес Хајдаровска.