Седници на Комисијата

По конститутивната седница, според Законот за определување на дополнителен услов за вршење на јавна функција, Комисијата за верификација на фактите одржа 113 седници.
Од донесувањето на Законот за определување на услов за ограничување за вршење јвна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државна безбедност, Комисијата за верификација на фактите одржа 10 седници.
Последната, 123 седница беше одржана на 16.11.2012 година. На дневниот ред имаше три точки , од кои две беа усвоени а една одложена поради дополнителни сознанија и обезбедување документи.