Закони

Обврската за донесување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција произлегува од Резолуцијата 1096 од 27 јуни 1996 година на парламентарното собрание на Советот на Европа и Резолуцијата 1481 од 2006 година.

Во Резолуцијата 1096 стои: „целта на лустрацијата не е казнување на луѓето за кои постои сомневање дека се виновни - тоа е работа на казнениот апарат - туку заштита на демократијата во пораѓање.“