Регистар на лица за кои Комисијата утврди дека го исполнуваат условот со кој се ограничува вршењето на јавна функција

Ред број

Име, татково име, презиме, ЕМБГ

Носител, кандидат или бил носител на јавна функција

   

Бр. и дата на Решение на Ком.(поради што не се испо-лнува условот за вршење јавна ф-ја)

Бр. и дата на I (првостепената) судска одлука

Бр. и дата на II (второстепената) судска одлука

Дата кога решението станува конечно

ЗАБЕЛЕШКА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Трендафил Стојан Ивановски 1407946450061

Носител на јавна ф-ја: Претседател на Уставен суд

07-7/1 
03.19.2009

Ст.д.07-981/1 
21.09.2010

Ст.д.07-1083/1
29.09.2010

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1128/2010
08.11.2010

 

Пресуда од Врховен Суд УЖП бр.977/2010
02.12.2010

 

10.03.2011

Решението е конечно

2

Миленко Методи Габер 2810934491520

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на завод за вработување Берово

07-648/3136 
13.04.2011

Ст.д.07-654/1 
18.08.2011

07-1739/1
12.09.2011

   

12.09.2011

 

Решението е конечно

3

Ѓорги Кире Прцуловски 2411927414004

Бил носител на јавна ф-ја: Претседател на општина Ресен

07-648/821 
06.04.2011

Ст.д.07-746/1 
31.10.2011

07-2266/1
21.11.2011

   

21.11.2011

 

Решението е конечно

4

Михаил Перко Андреев 3006939480004

Бил носител на јавна ф-ја: Директор

 

07-654/2082 
08.04.2011


Ст.д.07-754/2 
31.10.2011

Ст.д.07-1045/1
10.11.2011

   

25.11.2012

Решението е конечно

5

Киро Леонид Јанчев 2209942460000

Бил носител на јавна ф-ја: Директор

 

07-654/2368 
11.04.2011

 

Ст.д.07-926/2 
31.10.2011

07-2265/1
21.11.2011

   

21.11.2011

Решението е конечно

6

Бранко Милан Темов 0610954483005

Бил носител на јавна ф-ја: член на У.О

 

07-648/351 
04.04.2011

 

Ст.д.07-1040/2 
12.12.2011

07-2703/1
29.11.2011

   

29.11.2011

 

Решението е конечно

7

Петар Арсо Целакоски 1002939410003

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на дом на култура Битола

07-648/43 
24.03.2011

Ст.д.07-1041/2 
12.12.2011

07-1137/1
29.11.2011

   

15.01.2012

Решението е конечно

8

Киро Ѓоргиев Дојчиновски 1908937450066

Бил носител на јавна ф-ја: Пратеник во Собрание на РМ

07-648/406 
04.04.2011

Ст.д.07-1108/2 
12.12.2011

07-2704/1
29.12.2011

   

29.12.2011

 

Решението е конечно

9

Стојан Панта Чамински 2112933450066

Бил носител на јавна ф-ја: Секретар во СВР-СК

07-648/2947 
12.04.2011

Ст.д.07-1111/2 
12.12.2011

07-2702/1
29.12.2011

   

29.12.2011

 

Решението е конечно

10

Хисен Дурак Шаќири 1006945450136

Носител на јавна ф-ја: новинар

07-20/722 
29.03.2011

Ст.д.07-1118/2 
20.12.2011

07-77/1
13.01.2012

   

13.01.2012

 

Решението е конечно

11

Мустафа Вељи Спахиу 0504948450079

Носител на јавна ф-ја: новинар

07-20/1131 
28.04.2011

Ст.д.07-91/1 
13.01.2012

07-245/1
27.01.2012

   

27.01.2012

 

Решението е конечно

 

12

Реџеп Мухамед Златку

Бил носител на јавна ф-ја

   

Ст.д.07-1106/1
05.12.2011

   

27.01.2012

Решението е конечно

 

13

Слободан Никола Угриновски 0102948450035

Носител на јавна ф-ја: Советник во Град Скопје

           

Согласно пресудата У-5 бр. 478/2011 е поништено решението 07-225/12 03.05.2011

07-2654/1 30.07.2012

       

14

               

Согласно пресудата У-5 бр. 576/2011 од 20.04.2012 е поништено решението бр. 07-434/1 од 07.06.2011

15

               

Согласно пресудата У-5 бр. 1353/2012 од 21.02.2014 е поништено решението бр. 07-2656/1 од 30.07.2012

16

Сејфедин Назми Харуни 2601944473018

Кандидат за носител на јавна функција – Пратеник во Собрание на РМ

   

07-2657/1
30.07.2012

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1354/2012
30.01.2014

Пресуда од Виш Упр Суд УЖ-З бр.173/2014 22.09.2014

22.09.2014

Решението е конечно

17

Владимир Илија Милчин 2904947450003

Бил носител на јавна ф-ја: Декан на факултет за драмска уметност

   

07-2658/1
30.07.2012

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1338/2012
13.02.2014

Пресуда од Виш Упр Суд УЖ-З бр.172/2014 22.09.2014

22.09.2014

Решението е конечно

18

Шабан Фаик Шеху 0101939450212

Бил носител на јавна ф-ја: републички советник во Влада на РМ

   

07-2659/1
30.07.2012

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1367/2012
13.02.2014

Пресуда од Виш Упр Суд УЖ-З бр.188/2014 09.10.2014

09.10.2014

Решението е конечно

19

               

Согласно пресудата на Виш упр. Суд УЖ-3 бр.277/2014 од 10.12.2014 е поништено решението 07-2660/1 30.07.2012

20

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр.131/2015 од 15.06.2015 е поништено решението 07-2661/1 30.07.2012

21

Фаредин Бајрам Мифтари 0307956450096

Бил носител на јавна ф-ја: Заменик директор КПУ Затвор Скопје

   

07-2662/1
30.07.2012

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1371/2012
12.12.2013

Пресуда од Виш Упр Суд УЖ-З бр.54/2014 22.09.2014

22.09.2014

Решението е конечно

22

Зоран Радомир Јовановски 3007961483005

Носител на јавна ф-ја: Советник во О. Росоман

   

07-2663/1
30.07.2012

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1302/12 10.12.2013

Пресуда од Виш Упр Суд У-З бр.53/14 15.05.2014

15.05.2014

Решението е конечно

23

Коста Лазар Балабанов 0504929450092

Бил носител на јавна ф-ја: Член на Совет на Музеј на МК

   

07-2664/1
30.07.2012

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1342/2012
29.01.2014

Пресуда од Вип Упр Суд У-З бр.116/2014 23.05.2014

23.05.2014

Решението е конечно

24

Исак Неби Ајрули
1603954470008

Бил носител на јавна ф-ја: Советник во совет на О.Боговиње

   

07-2735/1
07.08.2012

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1366/2012
10.12.2013

Пресуда од Виш Упр Суд УЖ-З бр.82/2014 15.05.2014

15.05.2014

Решението е конечно

25

Кирил Илија Псалтиров
1110941450028

Носител на јавна ф-ја: Советник во О. Гази Баба

   

07-1239/1 03.09.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1339/2012
13.02.2014

Пресуда од Виш Упр Суд Уж-3 бр.278/2014 10.12.2014

 

10.12.2014

Решението е конечно

26

Бранко Панчев Цветков
0807940420009

Носител на јавна ф-ја:Советник во О. Куманово

   

07-2787/1
13.08.2012

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.1401 /2012
29.01.2014

 

10.03.2014

Решението е конечно

27

Васил Тодор Костојчиновски
2805939450128

Бивш носител на јавна ф-ја: републички потсекретар во СДБ

   

07-3316/1
12.09.2012

   

10.10.2012

Решението е конечно

28

Мирко Јован Буневски
1010928450138

Бивш носител на јавна ф-ја: републички секретар за внатрешни работи

   

07-3317/1
12.09.2012

   

10.10.2012

Решението е конечно

29

 

Бил носител на јавна ф-ја: Помошник на министер за МВР

   

07-3320/1
12.09.2012

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

30

Наковски Петре 1707937450060

Бил носител на јавна ф-ја: Амбасадор

           

Согласно пресудата У-5 бр.1633/2012 од 13.12.2012 е поништено решението 07-3455/1 од 15.10.2012

   

07-116/1 10.01.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 102/2013 13.02.2014

Пресуда од Виш Упр Суд УЖ-З бр.174/2014 22.09.2014

22.09.2014

Решението е конечно

31

               

Согласно пресудата У-5 бр.1633/2012 е поништено решението ст.д. бр. 07-135/1 од 15.10.2015

32

Никола Ѓончески 1809932434021

Бил носител на јавна ф-ја: Претседател на општина Струга

   

07-3566/1
05.11.2012

   

23.11.2012

Решението е конечно

33

Паскал Гилевски 0107939450059

Бил носител на јавна ф-ја: Директор

   

07-3606/1
16.11.2012

   

05.12.2012

Решението е конечно

34

Ѓунер Исмаил 2709951450029

Бил носител на јавна ф-ја: Министер

   

07-3607/1
16.11.2012

   

06.12.2012

Решението е конечно

35

Драги Душан Билески 1501951433015

Носител на јавна ф-ја: Судија во Основен суд Кичево

   

07-3608/2
16.11.2012

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 1836/2012 20.12.2013

Пресуда од Виш Упр Суд УЖ-3 бр. 65/2014 12.06.2014

12.06.2014

Решението е конечно

36

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр.774/2014 од 26.02.2015 е поништено решението 07-3609/1 16.11.2012

37

               

Согласно пресудата У-5 бр. 1981/2012 од 20.02.2014 е поништено решението 07-3668/1 06.12.2012

38

               

Согласно пресудата У-5 бр. 1959/2012 од 30.01.2014 е поништено решението 07-3669/1 06.12.2012

39

Милован Мирко Стефановски 2608952450021

Бил носител на јавна ф-ја: Член на Совет за радиодифузија

   

07-110/1
10.01.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 103/2013

12.12.2013

 

Пресуда од Виш Упр суд

У-3 бр. 81/2014 15.05.2014

 

15.05.2014

Решението е конечно

40

               

Согласно член 36 од законот за определување на услов за вршење на јавнафункција документите не се објавуваат

41

Петко Стефановски 2310940450051

Бил носител на јавна ф-ја:

Помошник министер во Влада на РМ

   

07-258/1
17.01.2013

   

15.02.2013

Решението е конечно

42

Трајко Батанџиовски 2002951480061

Носител на јавна ф-ја: Претседател на УО на ЈЗУ клиничка болница "Д-р Трифун

Пановски” Битола

   

07-259/1
17.01.2013

   

04.02.2013

Решението е конечно

43

Васил Тоциновски 2208945450018

Бил носител на јавна ф-ја: Помлад асис. -истражувач во Институт за фолклор

   

07-260/1
17.01.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 143/2013 20.02.2014

 

11.03.2014

Решението е конечно

44

Стефан Ѓорѓи Биткоски 1108948433019

Бил носител на јавна ф-ја: Член на У.О. во Здравствен дом Кичево

   

07-402/1
08.02.2013

   

27.02.2013

Решението е конечно

45

Јакуп Рауф Шехапи 1710961473013

Кандидат за советник во општина Гостивар

   

07-569/1
02.03.2013

   

29.03.2013

Решението е конечно

46

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр.280/2014 10.12.2014 е поништено решението 07-570/1 02.03.2013

47

Славе Божин Рајовски 0902973450003

Кандидат за советник во општина Чучер Сандево

   

07-571/1
02.03.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 330/2013 10.12.2013

 

31.12.2013

Решението е конечно

48

Растислав Љубимир Терзиоски 2710932450024

Бил носител на јавна ф-ја: Научен советник во Институт за национална историја

   

07-693/1
22.03.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 664/2013 13.02.2014

 

12.04.2013

Решението е конечно

49

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр. 176/2014 од 31.10.2014 е поништено решението 07-694/1 22.03.2013

50

Јордан Марко Спасески 0812933450001

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на центарот Елисие Марко Поповски

   

07-810/1 22.04.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 584/2013 14.03.2014

   

Решението е конечно

51

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр. 547/2014 од 07.07.2015 е поништено решението 07-811/1 од 22.04.2013

52

Беџет Јонуз Беџети 1407941450039

Бил носител на јавна ф-ја: Заменик началник во СДБ Скопје и републички пратеник

   

07-812/1 22.04.2013

   

15.05.2013

Решението е конечно

53

               

Согласно пресудата У-5 бр. 520/2013 17.09.2015 се поништува решението 07-756/1 09.04.2013

54

               

Согласно пресудата У-5 бр. 521/2013 од 14.03.2014 се поништува решението 07-757/1 од 09.04.2013

55

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр. 94/2015 26.08.2015 се поништува решението 07-758/1 09.04.2013

56

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр.276/2014 10.12.2014 е поништено решението 07-759/1 09.04.2013

57

Ѓорѓи Димче Тоновски 1703952410002

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на Битолски Весник,
Носител на јавна ф-ја: Професор на Правен факултет во Кичево

   

07-906/1
27.05.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 750/2013 13.02.2014

Пресуда од Виш Упр суд УЖ-3 бр. 115/2014 22.09.2014

22.09.2014

Решението е конечно

58

Љубомир Данаилов Фрчкоски 0212957450110

Бил носител на јавна ф-ја: Министер за внатрешни работи,

Носител на јавна ф-ја: Професор на правниот факултет Јустинијан Први во Скопје

   

07-907/1
27.05.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 817/2013 30.10.2014

Пресуда од Виш Упр суд УЖ-3 бр. 177/2015 07.07.2015

07.07.2015

Решението е конечно

59

Петар Филип Карајанов 0405936450075

Бил носител на јавна ф-ја: Претседател на градскиот комитет на СКМ-Скопје, член на ЦК на СКМ, претседател на општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ

   

07-908/1
27.05.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 735/2013 29.01.2014

Пресуда од Виш Упр суд УЖ-3 бр. 114/2014 12.06.2014

12.06.2014

Решението е конечно

60

Мирослав Ладе Спироски 1009949450040

Кандидат за носител на јавна ф-ја:

Пратеник

   

07-966/1
10.06.2013

   

02.07.2013

Решението е конечно

61

 

Бил носител на јавна ф-ја: Продекан на економски факултет Прилеп

   

07-995/1 13.06.2013

     

 

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

62

 

Бил носител на јавна ф-ја: Секретар за правосудство и управа

   

07-996/1
13.06.2013

     

 

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

 

63

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр. 274/2014 10.12.2014 е поништено решението 07-1017/1 20.06.2013

64

Петре Владо Крцоски 2301944430005

Бил носител на јавна ф-ја: Раководно лице со посебни должности и овластувања во МВР

   

07-1018/1
20.06.2013

   

24.07.2013

Решението е конечно

65

               

Согласно пресудата У-5 бр. 909/2013 13.02.2014 е поништено решението 07-1019/1 20.02.2013

66

 

Бил носител на јавна функција: Претставник на Стопанска банка Скопје во Сиднеј

   

07-1020/1
20.06.2013

     

 

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

67

 

Бил носител на јавна функција: Републички секретар на СДБ

   

07-1021/1
20.06.2013

     

 

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

68

 

Бил носител на јавна ф-ја: РСВР - СДБ на СРМ - испостава Битола

   

07-1022/1
20.06.2013

     

 

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

69

 

Бил носител на јавна функција: Академик

   

07-1039/1
26.06.2013

     

 

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

70

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр. 279/2014 10.12.2014 е поништено решението 07-1095/1 11.07.2013

71

Благоја Ѓорѓи Иванов 0402931450051

Бил носител на јавна ф-ја: Уредник во Радио Скопје и претседател на ДПМ

   

07-1096/1
11.07.2013

   

01.08.2013

Решението е конечно

72

 

Бил носител на јавна ф-ја: Конзул во Сиднеј - Австралија и службено лице во УДБ

   

07-1098/1
11.07.2013

     

 

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

 

73

 

Бил носител на јавна ф-ја: Оперативен работник во 2 сектор на СДБ (РСВР на СРМ) во Скопје

   

07-1097/1
11.07.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

74

Миладин Арлам Стојанов 0808933450071

Бил носител на јавна ф-ја: Судија

   

07-1108/1
15.07.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр.103/2013 
12.12.2013 
     

75

               

Согласно решението на Комисијата бр. 07-186/1 е поништено решението 07-1109/1 15.07.2013

76

Томе Киро Серафимовски 1407935473000

Носител на јавна ф-ја: Академик во МАНУ

   

07-1110/1
15.07.2013

   

07.08.2013

 

 

Решението е конечно

 

 

77

 

Бил носител на јавна ф-ја: Советник во општина Радовиш

   

07-1111/1
15.07.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

78

 

 

   

 

      Согласно пресудата  У-5 бр.1040/2013  од 17.09.2015 е поништено решението 07-1117/1 од 17.07.2013

79

Крсте Пендаровски 1805946450040

Бил носител на јавна ф-ја: Шеф на ИУСДБ Карпош

   

07-1118/1
17.07.2013

   

07.08.2013

Решението е конечно

80

Ѓорѓи Видов 1812955450011

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на I сектор во СДБ

   

07-1119/1
17.07.2013

    17.09.2013  Решението е конечно 

81

Боро Дракуловски 0104953450208

Бил носител на јавна ф-ја: Оперативен работник – инспектор во СДБ Скопје

   

07-1120/1
17.07.2013

   

29.06.2015

Решението е конечно

82

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр. 275/14 10.12.2014 е поништено решението 07-1121/1 17.07.2013

83

Славчо Рашковски 0902956450040

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на одделение за оперативно документирање во СДБ

   

07-1122/1
17.07.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 1047/2013 27.02.2014

Пресуда од Виш Упр суд

УЖ-3 бр. 177/2014 22.09.2014

22.09.2014

Решението е конечно

84

Хисен Муслиу 1005946470029

Бил носител на јавна ф-ја: Инспектор во Тетово

   

07-1123/1
17.07.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 1003/2013 13.02.2014

 

10.03.2014

Решението е конечно

85

 

Бил носител на јавна ф-ја: Шеф на отсек за државна безбедност Битола

   

07-1124/1
17.07.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

86

 

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на РУСДБ одделение Прилеп

   

07-1125/1
17.07.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

87

 

Бил носител на јавна ф-ја: Главен и самостоен инспектор во СДБ

   

07-1126/1
17.07.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

88

 

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на III сектор и потсекретар на СДБ

   

07-1127/1
17.07.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

89

 

Бил носител на јавна ф-ја: Инспектор

   

07-1128/1
17.07.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

90

 

Бил носител на јавна ф-ја: Главен инспектор во ДБК II управа

   

07-1170/1
29.07.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

91

Никола Јанко Костурски 0603944410003

Бил носител на јавна ф-ја: Советник во општина Битола

   

07-1239/1
03.09.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 1155/2013 13.02.2014

Пресуда од Виш Упр суд

УЖ-3 бр. 273/2014 10.12.2014

10.12.2014

Решението е конечно

92

Благоја Азески 1803933430005

Бил носител на јавна ф-ја: Шеф на испостава на СДБ Охрид

   

07-1240/1
03.09.2013

    16.09.2013  Решението е конечно 

93

Љубомир Чедомир Фишиќ 0407939450087

Бил носител на јавна ф-ја: Советник на Републички секретар

   

07-1263/1
16.09.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 1177/2013 12.12.2013

 

09.01.2014

Решението е конечно

94

Живко Ванчо Георгиевски 1604950450149

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на II управа на ДБК

   

07-1264/1
16.09.2013

   

11.10.2013

Решението е конечно

95

 

Бил носител на јавна ф-ја: Самостоен инспектор во РСВР на РМ

   

07-1265/1
16.09.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

96

 

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на II сектор на СДБ Битола

   

07-1266/1
16.09.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

97

 

Бил носител на јавна ф-ја: Инспектор

   

07-1267/1
16.09.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

98

 

Бил носител на јавна ф-ја: Помошник министер за внатрешни работи, генерален директор на РТС

   

07-1273/1
19.09.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

99

Томислав Чокревски 1112934450007

Бил носител на јавна ф-ја: Министер за внатрешни работи

   

07-1274/1
19.09.2013

   

15.10.2013

Решението е конечно

100

 

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на УСДБСкопје, началник на III сектор и републички подсекретар на СДБ

   

07-1302/1
30.09.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

101

 

Бил носител на јавна ф-ја: Инспектор

   

07-1303/1
30.09.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

102

 

Бил носител на јавна ф-ја: Шеф на испостава на СДБ Битола

   

07-1304/1
30.09.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

103

Михајло Томе Костуранов 2912955450015

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на IV управа на ДБК Скопје

   

07-1315/1
03.10.2013

       

104

Љупчо Шапчевски 2606952450096

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на сектор за набљудување и документирање при ДБК на МВР

   

07-1316/1
03.10.2013

   

29.06.2015

Решението е конечно

105

 

 

   

 

      Согласно пресудата  У-5 бр.819/2015  од  21.04.2016 е поништено решението 07-1317/1 од 03.10.2013

106

 

Бил носител на јавна ф-ја: Службено лице во испостава на СДБ Битола

   

07-1318/1
03.10.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

107

 

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на II одд. на СДБ

   

07-1365/1
28.10.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

108

 

Бил носител на јавна ф-ја: Управник за здравствена заштита Скопје

   

07-1366/1
28.10.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

109

 

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на Зоолошка градина Скопје

   

07-1367/1
28.10.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

110

               

Согласно пресудата УЖ-3 бр. 175/2014 27.02.2014 е поништено решението 07-1368/1 28.10.2013

111

 

Бил носител на јавна ф-ја: Републички секретар за внатрешни работи

   

07-1369/1
28.10.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

112

Југослав Томе Јосифовски 0305934450065

Бил носител на јавна ф-ја: Секретар на “Мирка Гинова” и директор на “Вруток” Гостивар

   

07-1411/1
14.11.2013

    25.11.2013  Решението е конечно 

113

Александар Атанас Назов 1908931460000

Бил носител на јавна ф-ја: Професор на Вишата земјоделска школа Струмица

   

07-1412/1
14.11.2013

   

11.12.2013

Решението е конечно

114

Властимир Видоевски 0707947450146

Бил носител на јавна ф-ја: Управник на Архивот на Македонската академија на науките и уметностите

   

07-1413/1
14.11.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 1450/2013 27.01.2014

Пресуда од Виш Упр суд

УЖ-3 бр. 117/2014 12.06.2014

12.06.2014

Решението е конечно

115

Ристо Димитрија Милчев 0504929460004

Бил носител на јавна ф-ја: Секретар на Вишата земјоделска школа Струмица

   

07-1414/1
14.11.2013

   

11.12.2013

Решението е конечно

116

 

Бил носител на јавна ф-ја: Судија во Окружен народен суд во Скопје

   

07-1487/1
12.12.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

117

 

Бил носител на јавна ф-ја: Судија во Окружен народен суд во Скопје

   

07-1488/1
12.12.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

118

 

Бил носител на јавна ф-ја: Судија во Окружен народен суд во Скопје

   

07-1489/1
12.12.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

119

 

Бил носител на јавна ф-ја: Помошник јавен обвинител на НРМ

   

07-1490/1
12.12.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

120

 

Бил носител на јавна ф-ја: Судија во Врховниот суд на НРМ

   

07-1491/1
12.12.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

121

 

Бил носител на јавна ф-ја: Судија во Врховниот суд на НРМ

   

07-1492/1
12.12.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

122

 

Бил носител на јавна ф-ја: Судија во Врховниот суд на НРМ

   

07-1493/1
12.12.2013

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

123

Алија Авзи Ахмеди

1405951433016

Бил носител на јавна ф-ја: Инспектор во РСВР на СРМ - СДБ испостава Кичево

   

07-1494/1
12.12.2013

Пресуда од Упр Суд У-5 бр. 1556/2013 19.05.2014

Пресуда од Виш Упр суд

УЖ-3 бр. 677/2014 27.02.2015

27.02.2015

Решението е конечно

124

Доше Котевски 2008938450119

Бил носител на јавна ф-ја: Прет на Опш комитет на НМ Саат Кула; секретар на Околински комитет на НМ; ген. дир на Интерпромет

   

07-1530/1
23.12.2013

   

13.01.2014

Решението е конечно

125

 

Бил носител на јавна ф-ја: Иследник во ОЗНА-УДБА и службено лице во УБК

   

07-23/1
13.01.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

126

 

Бил носител на јавна ф-ја: Главен инспектор

   

07-24/1
13.01.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

127

 

Бил носител на јавна ф-ја: Јавен обвинител на НРМ

   

07-25/1
13.01.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

128

 

Бил носител на јавна ф-ја: Член на АСНОМ и др

   

07-26/1
13.01.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

129

 

Бил носител на јавна ф-ја: Помошник јавен обвинител

   

07-27/1
13.01.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

130

 

Бил носител на јавна ф-ја: Народен пратеник во Скупштина на ФНРЈ и др.

   

07-28/1
13.01.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

131

 

 

   

 

      ПОЧИНАТ Согласно пресудата  У-5 бр. 109/2015 од 07.04.2016 е поништено решението 07-29/1 од 13.01.2014

132

Слободан Богоевски 1012951450113

Бил носител на јавна ф-ја: Потсекретар на СДБ

   

07-223/1 17.03.2014

       

133

       

 

     

Согласно пресудата  У-5 бр. 418/2014 од  07.04.2016 е поништено решението 07-247/1   од 28.03.2014

134

Слободан Боро Катушевски 2003952450243

Бил носител на јавна ф-ја: Раководно лице МВР -самостоен испектор и главен инспектор во ОСДБ Скопје

   

07-248/1 28.03.2014

   

22.12.2014

Решението е конечно

135

Иван Бабановски 0210941450118

Бил вршител на јавна функција: началник на 3 сектор СДБ

   

07-249/1 28.03.2014

   

22.12.2014

Решението е конечно

136

 

Бил носител на јавна ф-ја: Новинар во Јавен Радиодифузен сервис - Македонско радио

   

07-357/1
27.05.2014

У-5 бр. 605/2014 21.04.2016 УЖ-3 бр. 662/2016 12.12.2016   Согласно пресудата УЖ-3 бр. 662/2016 од 12.12.2016 е поништено решението 07-357/1 од 27.05.2014

137

 

 

           

Согласно пресудата У-5 бр. 1256/2012 од 05.06.2014 е поништено решението 07-2655/1 од 30.07.2012

 

      Согласно пресудата  У-5 бр.725/2014  од 21.04.2016 е поништено решението 07-429/1  од 26.06.2014

138

 

Бил носител на јавна ф-ја: јавен Обвинител

   

07-486/1
24.07.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

139

 

 

   

 

      Согласно пресудата  У-5 бр. 944/2015 од  07.04.2016 е поништено решението 07-607/1   од 18.09.2014

140

 

Бил носител на јавна ф-ја: Ректор на Универзитетот Св.Климент Охридски Битола

   

07-627/1
29.09.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

141

Вељко Пешиќ 1802933420003

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово

   

07-649/1
09.10.2014

   

04.11.2014

Решението е конечно

142

 

 

   

 

      Согласно пресудата  У-5 бр. 1013/2014  од 13.04.2016 е поништено решението 07-756/1  од 09.04.2013

143

Михаил Јанушев 1211929450064

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на гимназија Георги Димитров

   

07-651/1
09.10.2014

   

10.11.2014

Решението е конечно

144

 

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на Околиски историски архив Битола, Градски архив Скопје и професор на ПМФ

   

07-740/1
13.11.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

145

 

Бил носител на јавна ф-ја: Судија

   

07-741/1
13.11.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

146

Ѓорѓи Гудев 0508944460008

Бил носител на јавна ф-ја: Секретар на ШИК Беласица Струмица

   

07-772/1
24.11.2014

   

01.07.2015 

Решението е конечно 

147

Наум Начевски 0903930450022

Бил носител на јавна ф-ја: Генерален конзул

   

07-773/1
24.11.2014

   

17.12.2014

Решението е конечно

148

       

Ст.д. 07-50/1
27.11.2014

   

15.12.2014

Согласно член 36 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

Решението е конечно

149

 

Бил носител на јавна ф-ја: Судија на Окружниот суд Куманово

   

07-775/1
24.11.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

150

 

Бил носител на јавна ф-ја: Професор на Виша земјоделска школа Струмица

   

07-776/1
24.11.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

151

       

07-798/1
04.12.2014

     

Согласно член 36 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

152

       

 

     

Согласно пресудата  У-5 бр. 1254/2015  од  27.04.2016 е поништено решението 07-799/1 од 04.12.2014

Согласно член 36 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

153

 

Бил носител на јавна ф-ја: Функционер на СВР и ДБ

   

07-800/1
04.12.2014

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

154

Ѓорѓи Спасов 1108949450049

Бил носител на јавна ф-ја: Министер во Влада на РМ, Амбасадор

   

07-824/1 15.12.2014

       

155

 

 

            Согласно пресудата У-5 бр. 23/2015 од 07.04.2016 е поништено решението 07-825/1  од 15.12.2014

156

 

Бил носител на јавна ф-ја: Секретар на општинска комитет на СКМ Прилеп

   

08-43/1 15.01.2015

У-5 бр. 186/2015 21.04.2016 УЖ-3 бр. 577/2016 12.12.2016   Согласно пресудата У-5 бр. 186/2015 од 21.04.2016 е поништено решението 08-43/1  од 15.01.2015 

157

 

Бил носител на јавна ф-ја: Претседател на ОК на ССРН - Прилеп

   

08-44/1 15.01.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

158

 

Бил носител на јавна ф-ја: Уредник во редакција на Албански јазик во Радио Скопје

   

08-45/1 15.01.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

159

 

Бил вршител на јавна функција: амбасадор на РМ

   

08-64/1 26.01.2015

У-5 бр. 263/2015 07.07.2016 УЖ-3 бр. 629/2016 12.12.2016    Согласно пресудата У-5 бр. 263/2015 од 07.07.2016 е поништено решението 08-64/1  од 26.01.2015 

160

 

Бил носител на јавна ф-ја: Секретар на општинска конференција на ССРН Кичево

   

08-65/1 26.01.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

161

 

Бил носител на јавна ф-ја: Командир на Полициска станица Кичево

   

08-66/1 26.01.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

162

 

Бил носител на јавна ф-ја: Републички секретар за внатрешни работи

   

08-67/1 26.01.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

163

Јорданчо Борис Чеврески 1705951450038

Носител на јавна ф-ја: член на совет на МРТВ

   

 

      Согласно пресудата  У-5 бр. 324/2015 од  07.04.2016 е поништено решението 08-125/1  од 16.02.2015

164

 

 

   

 

      Согласно пресудата  У-5 бр. 389/2015 од 13.04.2016 е поништено решението 08-126/1   од 16.02.2015

165

 

Бил носител на јавна ф-ја: Декан на педагошка академија

   

08-145/1 20.02.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

166

 

Бил носител на јавна ф-ја: Судија во општински суд Куманово

   

08-146/1 23.02/2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

167

 

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на средно економско училиште Кузман Јосифовски Питу во Прилеп

   

08-147/1 23.02.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

168

Саре Ошафковски 1808958432012

Бил носител на јавна ф-ја: Раководител на подрачна служба министерство за образование и култура - Дебар

   

08-148/1 23.02.2015

   

19.03.2015

Решението е конечно

169

 

Кандидат за носител на јавна функција – член на совет на општина Неготино 

   

08-166/1 02.03.2015 

У-5 бр. 524/2015 07.04.2015 УЖ-3 бр. 578/2016 12.12.2016   Согласно пресудата  У-5 бр.524/2015  од  07.04.2016 е поништено решението 08-166/1  од 02.03.2015

170

 

              Согласно пресудата  У-5 бр.484/2015 од 07.04.2016 е поништено решението 08-167/1  од 02.03.2015

171

 

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на УДБ - Битола

   

08-168/1 02.03.2015

У-5 бр. 445/2015 17.05.2016 УЖ-3 бр. 571/2016 12.12.2016   Согласно пресудата  У-5 бр.445/2015  од 17.05.2016 е поништено решението 08-168/1  од 02.03.2015 

172

 

Бил носител на јавна ф-ја: Поручник во УДБ

   

08-169/1 02.03.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

173

 

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на училиште Ристе Ристески – Прилеп

   

08-170/1 02.03.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

174

 

Бил носител на јавна ф-ја: Претседател на совет за прекршоци при МВР

   

08-171/1 02.03.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

175

 

Бил носител на јавна ф-ја: Директор

   

08-187/1 16.03.2015

У-5 бр. 552/2015 05.05.2016 УЖ-3 бр. 572/2016 12.12.2016   Согласно пресудата  У-5 бр. 552/2015 од 05.05.2016 е поништено решението 08-187/1  од 16.03.2015 

176

Стеван Павлески 0805949450188

Бил носител на јавна ф-ја: Републички потсекретар на СДБ при МВР и заменик основен јавен обвинител

   

08-188/1 16.03.2015

       

177

 

Бил носител на јавна ф-ја: Раководно лице со посебни должности и овластувања во МВР

   

08-189/1 16.03.2015

У-5 бр. 531/2015 21.04.2016 УЖ-3 бр. 664/2016 12.12.2016   Согласно пресудата  У-5 бр. 531/2015 од 21.04.2016 е поништено решението 08-189/1  од 16.03.2015

178

 

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на ООЗТ Центропромет – Прилеп

   

08-190/1 16.03.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

179

 

Бил носител на јавна ф-ја: Декан на ЕКономски факултет - Прилеп

   

08-191/1 16.03.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

180

 

Вработен новинар во јавен радиодифузен сервис, Македонска радио телевизија

   

08-214/1 26.03.2015

У-5 бр. 572/2015 13.04.2016 УЖ-3 бр. 574/2016 12.12.2016   Согласно пресудата  У-5 бр. 572/2015 од 13.04.2016 е поништено решението 08-214/1   од 26.03.2015

181

 

Бил носител на јавна ф-ја: Член на совет за прекршоци при МВР

   

08-215/1 26.03.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

182

 

Бил носител на јавна ф-ја: Офицер во ЈНА

   

08-216/1 26.03.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

183

 

Бил носител на јавна ф-ја: Член на совет за прекршоци при МВР

   

08/217/1 26.03.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

184

 

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на ОУ Братство - Тетово

   

08-265/1 23.04.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

185

 

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на скопско одделение и главен секретар на УДБ – чин Мајор

   

08-266/1 23.04.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

186

 

Бил носител на јавна ф-ја: Окружен судија

   

08-267/1 23.04.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

187

 

Бил носител на јавна ф-ја: Окружен обвинител

   

08-268/1 23.04.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

188

Аќиф Дураковски 0408947432000

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на СДБ – Битола

   

08-322/1 01.06.2015

   

13.07.2015

Решението е конечно

189

Џемо Јашари 1006941473018

Бил носител на јавна ф-ја: Шеф на СДБ – Гостивар

   

08-323/1 01.06.2015

   

15.07.2015

Решението е конечно

190

 

Бил носител на јавна ф-ја: Претседател на ОК СКМ Тетово, Член на Совет на Народна банка

   

08-324/1 01.06.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

191

 

Бил носител на јавна ф-ја: Декан на факултет за физичка култура

   

08-325/1 01.06.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

192

Јелица Самоникова 0203930455014

Бил носител на јавна ф-ја: Службено лице во МВР СВР – Скопје УДБ

   

08-353/1 15.06.2015

    01.07.2015  Решението е конечно 

193

 

Бил носител на јавна ф-ја: Инспектор на УСДБ - Скопје

   

08-354/1 15.06.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

194

 

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на Градскиот Историски музеј

   

08-355/1 15.06.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

195

 

Бил носител на јавна ф-ја: Директор на Наша Книга

   

08-356/1 15.06.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

196

 

Бил носител на јавна ф-ја: Началник на СДБ, Републички посекретар на СДБ

   

08-403/1 02.07.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

197

 

Бил носител на јавна ф-ја: Окружен јавен обвинител

   

08-404/1 02.07.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

198

 

Бил носител на јавна ф-ја: Републички секретар за внатрешни работи

   

08-405/1 02.07.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

199

 

Бил носител на јавна ф-ја: Окружен судија

   

08-429/1 09.07.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

200

 

 

            Согласно пресудата  У-5 бр. 1507/2015  од 13.04.2016 е поништено решението 08-604/1   од 29.10.2015

201

 

 

            Согласно пресудата  У-5 бр.1390/2015  од  07.04.2016 е поништено решението 08-601/1   од 26.10.2015

202

 

Бил носител на јавна ф-ја: Пратеник во Собрание на РМ

   

08-602/1 26.10.2015

     

ПОЧИНАТ Согласно член 33 од законот за определување на услов за вршење на јавна функција документите не се објавуваат

203

 

 

   

 

      Согласно пресудата  У-5 бр.1603/2015   од 21.04.2016 е поништено решението 08-629/2  од 16.11.2015

204

Махи Несими 1302952470019

Бил носител на јавна ф-ја: Амбасадор на РМ

   

08-642/1 26.11.2015

       

Кликни тука за да се вратиш на насловната страница.